واحد مظروف سازی

واحد مظروف سازی

فلکسی تانک

فله

بیتوتینر

 پلی کیوب و جامبو بگ ها

واحد تولید

واحد تأسیسات

واحد آزمایشگاه

واحد تولید

واحد بارگیری / تخلیه