محصولات

عنواندسته محصولمنبعاستفادهتعداد بازدید
58 - 22 عملکرد شرکت قير آکام 3126
64 - 16 عملکرد شرکت قير آکام 3021
70 - 16 عملکرد شرکت قير آکام 2839
50 / 40 نفوذ شرکت قير آکامآسفالت جاده4863
70 / 60 نفوذ شرکت قير آکامآسفالت جاده6779
100 / 85 نفوذ شرکت قير آکامآسفالت جاده4166
VG 10 ویسکوزیته شرکت قير آکام 3357
VG 20 ویسکوزیته شرکت قير آکام 2914
VG 30 ویسکوزیته شرکت قير آکام 3633
VG 40 ویسکوزیته شرکت قير آکام 3092
تمامی حقوق برای شرکت قیر آکام محفوظ است.