محصولات

عنواندسته محصولمنبعاستفادهتعداد بازدید
58 - 22 عملکرد شرکت قير آکام 2626
64 - 16 عملکرد شرکت قير آکام 2563
70 - 16 عملکرد شرکت قير آکام 2436
50 / 40 نفوذ شرکت قير آکامآسفالت جاده4380
70 / 60 نفوذ شرکت قير آکامآسفالت جاده6244
100 / 85 نفوذ شرکت قير آکامآسفالت جاده3735
VG 10 ویسکوزیته شرکت قير آکام 2885
VG 20 ویسکوزیته شرکت قير آکام 2495
VG 30 ویسکوزیته شرکت قير آکام 3073
VG 40 ویسکوزیته شرکت قير آکام 2595
تمامی حقوق برای شرکت قیر آکام محفوظ است.